Tên công ty:CHIKI TOWN LLC
Tên chủ sở hữu: Nguyen Thi Hue – Sanela Jakovljevic
Số điện thoại: 0389945258
Email: hue.designer21@gmail.com
Địa chỉ: Yen The – Luc Yen- Yen Bai

“Trang web này được sở hữu và điều hành bởi Nguyen Thi Hue.”